تأثیر همزیستی گونه‏ های قارچ میکوریزا و شبه میکوریزا بر بهره وری آّب ذرت تحت سطوح مختلف آبیاری و فسفر در شرایط مختلف اقلیمی در استان مازندران

شهریار کاظمی؛ اسفندیار فرهمندفر؛ همت اله پیردشتی؛ مجتبی محمودی؛ ولی اله بابایی زاد

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 371-386

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60420

چکیده
  به­منظور بررسی برهمکنش قارچ­های شبه­میکوریزا Piriformosporaindica و میکوریزا Glomusmosseae بر بهبود عملکرد دانه و    بهره­وری آب در ذرت در سطوح مختلف آبیاری و فسفر، پژوهشی مزرعه­ای در سال زراعی 94-1393 در دو منطقه قراخیل (قائم­شهر) و بایع­کلا (نکا) به­صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. ...  بیشتر