بررسی تأثیر دما و فتوپریود بر مراحل رشدو نمو دو رقم کلزا

ابوالفضل فرجی

دوره 17، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 1049-1062

https://doi.org/10.22059/jci.2015.55150

چکیده
  به­منظور بررسی تأثیر دما و فتوپریود بر سرعت نمو مراحل مختلف رویشی و زایشی کلزا، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد، در دو سال زراعی 85-1384 و 86-1385 اجرا شد. با تأخیر در کاشت، طول دورۀ رویشی و زایشی به­طور خطی کاهش یافت. رابطۀ بین میانگین دما با طول دورۀ نمو، برای دورۀ کاشت تا سبز شدن و سبز شدن تا شروع غنچه­دهی توانی منفی، شروع غنچه­دهی ...  بیشتر

ارزیابی رابطه بین تعداد دانه، آب مصرفی در تبخیر تعرق و مقدار آب نسبی برگ با وزن دانه کلزا

ابوالفضل فرجی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 257-270

https://doi.org/10.22059/jci.2015.54805

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر آب مصرفی، تعداد دانه و مقدار آب نسبی برگ بر وزن دانۀ کلزا (Brassica napus L.)، آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در دو شرایط آبیاری تکمیلی و دیم طی سال‌های 86-1384 انجام گرفت. پنج تاریخ کاشت با فاصلۀ 30 روز در کرت‌های اصلی و دو رقم کلزا (‘هایولا401’ و ‘آرجی­اس003’) در کرت‌های فرعی قرار ...  بیشتر