مقایسه ویژگی‌های کمّی و کیفی و قابلیت انبارمانی جمعیت‌های پیاز

عبدالستار دارابی؛ رضا صالحی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1393، ، صفحه 531-543

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53256

چکیده
  ویژگی‌های کمّی و کیفی و قابلیت انبارمانی تودة محلی بهبهان، پیاز اصلاح‌شدة بهبهان و رقم ‘پریماورا’، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان از سال 1388 به‌‌مدت دو سال ارزیابی شد. آزمایش مزرعه‌ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. دانهال‌ها در اواخر آذرماه به زمین اصلی منتقل شدند. برای مقایسة قابلیت انبارمانی ...  بیشتر