نویسنده = علی سلیمانی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر تیمار آب گرم و بسته‌بندی نانو بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگلو در طول انبارداری

دوره 18، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1001-1015

فاطمه حسین پور؛ ولی ربیعی؛ محمداسماعیل امیری؛ علی سلیمانی


4. ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص‌های سودمندی در کشت مخلوط رازیانه و شنبلیله

دوره 16، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 921-932

سکینه صدری؛ مجید پوریوسف؛ علی سلیمانی