بررسی اثر کم‌آبیاری، تاریخ کاشت و کودهای زیستی بر صفات فنولوژیک، عملکرد و کیفیت کینوا

محمد جباری اورنج؛ حسین مقدم؛ محمدرضا جهانسوز؛ علی احمدی؛ بابک متشرع زاده

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 235-252

https://doi.org/10.22059/jci.2022.341247.2695

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر آبیاری، تاریخ کاشت و کودهای زیستی بر صفات فنولوژیک، عملکرد و برخی صفات کیفی گیاه کینوا به‌عنوان گیاهی جدید، آزمایشی در مزرعه ای واقع در شهرستان بیله‌سوار استان اردبیل در دو سال زراعی (1400-1398) به‌صورت کرت‌های دو بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل آبیاری ...  بیشتر

تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی‌های رویشی و عملکرد چند رقم نخود پاییزه

محدثه کیانی؛ محمد رضا جهانسوز؛ علی احمدی

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 977-985

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56547

چکیده
  روش­های خاکورزی مرسوم اثرات زیان­باری بر ساختمان خاک دارند. این آزمایش با هدف بررسی تأثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر عملکرد ارقام پاییزه نخود به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 4 تکرار، در مزرعه آموزشی پژوهشی دانشگاه تهران واقع در کرج، در سال 1391 انجام شد. در این آزمایش، اثر 3 روش خاک‌ورزی مرسوم[1]، خاک‌ورزی ...  بیشتر

اثر تنش آبی بر ویژگی‏های فیزیولوژیکی برگ و مقاومت به خشکی ژنوتیپ‎های مختلف پنبه

علی نادری عارفی؛ علی احمدی؛ منیژه سبکدست

دوره 18، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 987-999

https://doi.org/10.22059/jci.2017.56633

چکیده
  آزمایشی به صورت کرت‎های خرد شده در قالب بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار در گلخانه و مزرعه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرمسار، در سال زراعی 93-92 انجام شد. کرت‎های اصلی به تنش و کرت‎های فرعی به ژنوتیپ‏های پنبه ‎اختصاص یافت. پس از ارزیابی 28 ژنوتیپ در گلخانه، ژنوتیپ‏های ورامین، خرداد، K8801 و ‏K8802 براساس ماده خشک در تنش به عنوان ارقام ...  بیشتر

مطالعه روشهای مختلف خاک‌ورزی بر برخی خصوصیات خاک، عملکرد دانه و صفات مورفولوژیکی گندم و نخود در شرایط دیم شهرستان سرپل‌ذهاب

حمیدرضا چقازردی؛ محمدرضا جهانسوز؛ علی احمدی؛ منوچهر گرجی

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 581-594

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56622

چکیده
  به منظور مطالعه روش‌های بی‌خا‌ک‌ورزی، خا‌ک‌ورزی کاهشی و خا‌ک‌ورزی متداول بر برخی ویژگی‌های فیزیکی خاک، عملکرد و برخی صفات گندم و نخود، آزمایشاتی در طول دو سال در منطقه سرپل‌ذهاب استان کرمانشاه اجرا گردید. نتایج تجزیه مرکب داده‌ها نشان داد که روش‌های مختلف خا‌ک‌ورزی تأثیر معنی‌داری (01/0≥P) بر عملکرد دانه، رطوبت حجمی خاک، ...  بیشتر