ارزیابی اثر سالیسیلیک اسید بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه سیب رقم ‘گلاب کهنز’

مریم هادیان دلجو؛ حسن ساری خانی

دوره 14، شماره 2 ، بهمن 1391، ، صفحه 71-82

https://doi.org/10.22059/jci.2013.29502

چکیده
  قهوه‌ای شدن و نرم ‌شدن بافت میوه در اثر آسیب‌های مکانیکی طی دوره بازاررسانی، کاهش کیفیت در اثر تنفس بالای میوه و اتلاف آب از عوامل محدودکننده عمر پس از برداشت سیب‌های زودرس تابستانه هستند. در پژوهش حاضر، اثر سالیسیلیک اسید روی برخی شاخص‌های کیفی سیب رقم ‘گلاب کهنز’ طی عمر پس از برداشت بررسی شد. میوه‌های برداشت شده در غلظت‌های ...  بیشتر