تحمل به تنش رطوبتی سیب زمینی رقم آتوسا در مقایسه با ارقام آگریا و مارفونا

امیر هوشنگ جلالی؛ احمد موسی پور گرجی

دوره 23، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 211-220

https://doi.org/10.22059/jci.2020.294573.2320

چکیده
  وقوع تنش‌های رطوبتی ناخواسته از جمله عوامل افت عملکرد سیب‌زمینی در سال‌های اخیر بوده است. به‌منظور بررسی تأثیر تنش رطوبتی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سیب‌زمینی، پژوهشی در سال 1398 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی رزوه، واقع در شهرستان چادگان انجام شد. برای انجام پژوهش از آزمایش کرت‌های یک بار خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی ...  بیشتر

واکنش ژنوتیپ‌های گندم نان با عادت‌های گلدهی مختلف به تاریخ کاشت در اصفهان

داود افیونی؛ امیر هوشنگ جلالی؛ رضا خاکپور؛ لیلی صفایی؛ توحید نجفی میرک؛ غلام علی اکبری

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 55-68

https://doi.org/10.22059/jci.2014.51942

چکیده
  به‌منظور ارزیابی تأثیر تاریخ‌های کاشت­ مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ­های گندم با عادت‌های گلدهی زمستانه، بینابین و بهاره، پژوهشی دوساله (1386-88) با استفاده از آزمایش کرت­های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان اجرا شد. سه تاریخ کاشت 20 مهر، و 10 و 30 آبان، عامل اصلی؛ ...  بیشتر

مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد لاین‌های امید‌بخش لوبیا چیتی در 3 منطقه استان اصفهان

علی رضا برجیان بروجنی؛ امیر هوشنگ جلالی

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1392، ، صفحه 129-140

https://doi.org/10.22059/jci.2013.36391

چکیده
  حبوبات از جمله گیاهانی هستند که توانایی تثبیت نیتروژن را دارند و جایگاه ویژه‌ای را در تناوب‌های زراعی به خودشان اختصاص داده‌اند. به منظور مقایسة ویژگی‌های زراعی 5 لاین امید‌بخش لوبیا چیتی با 2 رقم شاهد صدری و محلی خمین مطالعه‌ای، در سال زراعی 91ـ1390، در 3 شهرستان فریدون‌شهر، دهاقان و سمیرم استان اصفهان انجام شد. از طرح بلوک‌های کامل ...  بیشتر

تأثیر آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم پنبه در استان اصفهان

مجید جعفر آقایی؛ امیر هوشنگ جلالی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 67-77

https://doi.org/10.22059/jci.2013.35724

چکیده
  این مطالعه به مدت دو سال ( 1385 1386 ) در ایستگاه تحق یقات کشاورز ی کبوتر آباد اصفها ن برای بررس ی تأ ثیر سطوح مختلف آبیاری و تراکم ، بر عملکرد و اجز ای عملکرد دو رقم پنبه انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک ها ی میلی متر تبخیر تجمعی از تشت ک (I2) و 180 (I1) کامل تصاد فی با چهار تکرار اجرا شد. کرت های اصل ی را دو سطح آ بیاری ...  بیشتر

تأثیر کاربرد کود پتاسیم بر عملکرد سه رقم هندوانه در شرایط تنش شوری

امیر هوشنگ جلالی؛ پیمان جعفری

دوره 14، شماره 2 ، بهمن 1391، ، صفحه 31-41

https://doi.org/10.22059/jci.2013.29499

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم هندوانه (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum and Nakai) در شرایط شوری آب و خاک (به ترتیب 3/6 و 4/8 دسی زیمنس بر متر)، پژوهشی با استفاده از آزمایش کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی شهرستان اردستان واقع در استان اصفهان طی سال های 1386 و 1387 انجام شد. سه رقم هندوانه ...  بیشتر