برآورد نیازهای دمایی شش رقم تجاری زردآلوی منطقه شاهرود در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه‌ای

مهدی رضایی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 21-32

https://doi.org/10.22059/jci.2012.25041

چکیده
  در تحقیق حاضر، نیاز سرمایی و نیاز گرمایی گل‌دهی شش رقم تجاری زردآلوی منطقه شاهرود به نام‌های محلی جعفری، قوامی، جهانگیری، خیاری، خیوه ای و رجبعلی در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. رقم رجبعلی و تا حدودی رقم جهانگیری در شرایط آزمایشگاهی در 500 ساعت دمای چهار درجه سانتی‌گراد شروع به گلدهی کردند. بقیه ارقام به جز خیاری ...  بیشتر