اثر تیمار بخار متیل‌جاسمونات بر ویژگی‏های فیزیکو - بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت گل شاخه‌ بریده ژربرا رقم پینک الگانس

مهدی صادقی راویز؛ نیما احمدی؛ ناصر صفایی؛ ایمان رحمانی هنزکی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 963-977

https://doi.org/10.22059/jci.2018.224912.1632

چکیده
  به‏منظور بررسی اثر تیمار بخار متیل‌جاسمونات بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و عمر گلجایی گل‎ بریده ژربرا (Gerbera jamesonii) رقم پینک الگانس، آزمایشی به‏صورت اسپلیت پلات در زمان بر پایة طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت دانشکدة کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1392 انجام شد. تیمارهای آزمایشی ...  بیشتر

بررسی اثر اتیلن خارجی بر ویژ‌گی‌های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی مرتبط با فرایند پیری در دو اکوتیپ‌ گل‌محمدی

غلامحسن موحد؛ نیما احمدی؛ احمد معینی

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 767-783

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60397

چکیده
  به‌منظور ارزیابی واکنش دو اکوتیپ گل‌محمدی (Rosa damascena Mill) به اتیلن خارجی، تحقیقی در قالب فاکتوریل بر پایة طرحی کاملاً تصادفی در آزمایشگاه پس ‌از برداشت گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس در سال 93-1392 انجام گرفت. برای این منظور چهار وضعیت گل یعنی غنچة منفرد و روی شاخه، گل باز منفرد و روی شاخه به‌مدت 24 ساعت تحت تیمار با اتیلن خارجی به ...  بیشتر

مطالعه‌ی مزرعه‌ای و میکروسکوپی خود و دگرناسازگاری دو اکوتیپ‌ ارزشمند گل‌محمدی

غلامحسن موحد؛ نیما احمدی؛ احمد معینی؛ امین نصیری

دوره 19، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 505-516

https://doi.org/10.22059/jci.2017.60426

چکیده
  به‌منظور بررسی خود و دگرناسازگاری دو اکوتیپ کاشان و آذران گل‌محمدی (Rosa damascena Mill..) آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های‌ کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال‌های زراعی 92-1391 انجام گرفت. در این آزمایش پس از آزمون دانه گرده دوبار گرده‌افشانی مصنوعی با فاصله 24 ساعت انجام شد. بدین شکل که گرده‌ی ...  بیشتر

اثر 1- متیلسیکلوپروپان و اتیلن بر صفات فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گله ای شاخه بریدنی میخک ‘گرند اسلم’

اعظم رنجبر؛ نوراله احمدی

دوره 18، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 79-89

https://doi.org/10.22059/jci.2016.56549

چکیده
  به منظور بررسی اثر تیمار 1- ‌متیل‌سیکلوپروپان و اتیلن بر حفظ کیفیت و افزایش عمر گلجایی گل‌های میخک رقم ‘گرنداسلم’ آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت دانشگاه تربیت مدرس در سال 93-1392 انجام شد. ابتدا گل‌های شاخه‌بریدنی با چهار سطح صفر، 5/0، 1 و 5/1 میکرولیتر بر لیتر 1- متیل‌سیکلوپروپان ...  بیشتر

بررسی اثر دمای نگهداری و غلظت‌های مختلف پوترسین بر جوانه‌زنی دانه و رشد لوله گرده دو ژنوتیپ ایرانی گل محمدی

سیده سمانه حسینی؛ نوراله احمدی؛ عباس یداللهی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 321-337

https://doi.org/10.22059/jci.2014.53046

چکیده
  این پژوهش به‌منظور تعیین بهترین مرحلۀ نمو گل جهت جمع‌آوری دانۀ گرده و محیط جوانه‌زنی دانۀ گرده و همچنین ارزیابی اثر دمای نگهداری و غلظت‌های مختلف پوترسین بر زنده­مانی دانۀ گرده و جوانه‌زنی دو ژنوتیپ گل محمدی (‘آذران’و ‘کاشان’) انجام گرفت. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل بر پایة طرح کاملاً تصادفی با شانزده تیمار و چهار ...  بیشتر

مطالعه ریشه زایی و رشد قلمه در برخی ژنوتیپ های رز متحمل و حساس به اتیلن

نوراله احمدی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22059/jci.2012.25039

چکیده
  اتیلن به عنوان یکی از هورمون های گیاهی نقش های متعددی را در فرایندهای فیزیولوژیکی شامل جوانه زنی بذر، ریشهزایی قلمه، پیری و ریزش اندام های گیاهی ایفا می کند. طی مطالعات گذشته، پنج ژنوتیپ متحمل و بسیار حساس به اتیلن از میان بیش از 200 ژنوتیپ رز براساس ریزش اندام های برگ و جوانه گل شناسایی شدند. در این تحقیق، ریشه زایی و رشد قلمه های ژنوتیپ ...  بیشتر