تأثیر پرایمینگ با مواد و پتانسیل‌‌های مختلف اسمزی بر جوانه‌‌زنی بذر طالبی

محمود لطفی؛ الهام علی آبادی؛ علی رضوانی؛ رضا امیری

دوره 13، شماره 1 ، شهریور 1390، ، صفحه 65-74

چکیده
  پرایمینگ به عنوان روشی مناسب جهت یکنواختی و کاهش زمان سبز کردن بسیاری از بذرها پیشنهاد شده است. اثرات پرایمینگ با پنج محلول اسموتیک (پلی‌‌اتیلن گلیکول، مانیتول، KNO3، KH2PO4 و ترکیب دو نمک) در شش سطح پتانسیل اسمزی (1- تا 5/1- مگاپاسکال) بر درصد، سرعت و یکنواختی جوانه‌‌زنی بذر طالبی در شرایط آزمایشگاهی و گلدانی مقایسه شد. بهترین نتایج با غلظت ...  بیشتر