اثر محلول پاشی کلسیم، روی، بور و زمان برداشت بر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در میوه دو رقم گلابی آسیایی در زمان انبارداری

کاظم ارزانی؛ حسن خوش قلب؛ محمد جعفر ملکوتی؛ محسن برزگر

دوره 12، شماره 2 ، آبان 1389، ، صفحه 1-9

چکیده
  اثر محلول پاشی با عناصر کلسیم، روی و بور (غلظت پنج گرم در لیتر) و مخلوط آن ها و همچنین دو تاریخ برداشت (20 مرداد و پنج شهریور ماه سال 1385) بر بازدارندگی فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در زمان برداشت و در طول دوره انبارداری دو رقم گلابی آسیایی به نام های ‘KS9’ و ‘KS13’ در باغ تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس بررسی شد. نتایج نشان داد فعالیت ...  بیشتر