بررسی اثر تاریخ کاشت، رقم و ازتوباکتر بر عملکرد گندم در منطقه بردسیر

عادل امیری؛ عنایت اله توحیدی نژاد؛ محمدعلی جواهری؛ قاسم محمدی نژاد

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 11-19

چکیده
  برای بررسی تأثیر تاریخ کاشت، رقم و ازتوباکتر بر عملکرد گندم، یک آزمایش در سال 1385 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بردسیر اجرا شد. تاریخ کاشت (15 مهر، 5 آبان و 25 آبان) به عنوان فاکتور اصلی و ازتوباکتر به همراه سه رقم گندم 2- 80C، 4- 80C و الوند (شاهد) به صورت اسپلیت فاکتوریل به عنوان فاکتورهای فردی درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بررسی شد. ...  بیشتر