تأثیر سامانه اتوماسیون کنترل اقلیم بر عملکرد محصولات گلخانه ای (مطالعه موردی: گل رز)

جعفر مساح؛ حسن طهماسبی؛ محمودرضا روزبان؛ بهزاد آزادگان

دوره 25، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 269-278

https://doi.org/10.22059/jci.2022.339739.2687

چکیده
  استفاده از روش‌های کاهش مصرف انرژی در گلخانه­ها از جمله کاهش تلفات حرارتی، بهبود بازده سیستم‌های گرمایشی، خنک­کننده و آبیاری می‌تواند میزان مصرف انرژی برای تولید هر محصول را تا چندین برابر کاهش دهد. در این پژوهش، یک سیستم اتوماسیون کنترل اقلیم گلخانه، باهدف کاهش مصرف انرژی طراحی و ساخته شد. این سیستم از ایستگاه­های فرمان و ...  بیشتر

تأثیر کم‌ آبیاری و نوع بستر کشت بر کارایی مصرف آب و برخی ویژگی‌ های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه شب‌ بو

بهزاد آزادگان؛ رضا کوهستانی؛ محمود مشعل

دوره 24، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 115-124

https://doi.org/10.22059/jci.2021.323429.2551

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی و هم‌چنین کارایی مصرف آب گیاه شب‌بو در شرایط کم‌آبیاری و انواع بسترهای کشت بود. به همین منظور، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1398-1397 در گلخانه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل ...  بیشتر

اثر مدیریت کودهای شیمیایی بر عملکرد گیاهان زراعی در منطقه پاکدشت

بهزاد آزادگان؛ رضا امیری

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 1-9

چکیده
  در این پژوهش اثر مدیریت کودها بر افزایش عملکرد گندم، جو، یونجه و ذرت علوفه‌ای، از طریق مقایسه مقادیر سه تیمار کودی (توزیع شده، مصرف شده و توصیه شده) در چهار تکرار، بررسی شد. ازت، فسفر و پتاسیم خاک 20 مزرعه تعیین شد و سایر اطلاعات از طریق پرسش نامه جمع آوری گردید. داده‌ها با طرح بلوک های کامل تصادفی تجزیه واریانس شدند. مقایسه میانگین‌ها ...  بیشتر